dijous, 15 de juny de 2017

ENERGÍA MAREMOTRIU

L'energia mareomotriu és un tipus d'energia hidràulica que s'obté a partir de les marees. Aprofiten l'ascens i descens del nivell de l'aigua del mar per fer moure turbines que accionen generadors elèctrics. Aquesta font d'energia encara no s'ha implementat de forma àmplia, perquè hi ha altres fonts d'energia que es poden aprofitar de forma més senzilla i econòmica.AVANTATGAS I INCONVENIENTS

AVANTATGES:

 - És una energia autorenovable.
 - No contamina.
 - Les centrals són silencioses.

INCONVENIENTS

 - Impacte visual i estructural sobre el paisatge.
 - Localització puntual (depenent de l'amplitud de les marees)
 - Trasllat d'energia molt costós.

- Energia Ones

L'energia de les ones s'origina en darrer terme per l'acumulació i concentració de l'energia solar, ja que els vents que produeixen l'onada són causats per diferències de pressió per la radiació solar

dijous, 8 de juny de 2017

ENERGÍA GEOTÈRMICA

ENERGÍA GEOTÈRMICA

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. És una energia inesgotable basada en l'energia de l'interior de la Terra i que no requereix la combustió de cap material, evitant emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.

VOLCANS:
Un volcà és una estructura geològica per la qual emergeix magma de l'interior del nucli d'un planeta que en sortir a l'exterior es converteix en lava, roca fosa, a causa de la pèrdua de gasos. L'ascens del magma succeeix generalment en episodis violents anomenats erupcions volcàniques a causa dels gassos interiors que l'empenten.AIGÜES TERMALS:

Una font termal és una font que es produeix per l'emergència d'aigües subterrànies geotermals de l'escorça terrestre. Hi ha fonts termals a tot el món, en tots els continents i fins i tot sota els oceans i mars.

GUÈISER:

És una surgència natural d'aigua calenta i vapor, emesa violentament i periòdica per una xemeneia especial.

AVANTATGES:

És l'energia més eficient de totes les energies renovables.
Es manté estable al llarg de les diferents estacions de l'any.
És una font que es troba a qualsevol indret de la Terra, al contrari de les que depenen de jaciments.
És independent de les variacions meteorològiques com ara les pluges, i per tant el cabal del riu, o el vent.

Es pot utilitzar de manera particular, per exemple a vivendes aïllades on no arriba l'electricitat.
dijous, 1 de juny de 2017

CENTRAL SOLAR

DEFINICIÓ:


L'Energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament de la radiació provinent del sol per produir calor. La intensitat d'aquesta radiació solar, es mesura mitjançant dos paràmetres físics: Insolació, que és l'Energia mitjana diària, expressada en kWh/m² dia, i Radiació tèrmica, que és la potència instantània sobre la superfície horitzontal, expressada en kW/m.

https://www.youtube.com/watch?v=o5aD60Dygo0

Hi han diferents tipus de energía 


- Tèrmica

L'energia solar tèrmica és la utilització de la radiació solar per, en el cas d'una instal·lació domèstica, l'escalfament a baixa temperatura d'aigua (o eventualment altres fluids), destinada a l'ús com aigua calenta sanitària o calefacció. Addicionalment, pot emprar-se per a alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que empra calor en lloc d'electricitat per condicionar l'aire- Fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques. Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents. Així mateix es poden integrar específicament en enginys com ara vehicles, fanals, màquines de venda autònomes, etc.


Avantatges:

- Una vegada realitzada la instal·lació no s'originen despeses posteriors, i el consum és       gratuït.
- No usa combustibles, impedint la incomoditat i el perill.
-  L'energia solar no produïx deixalles.

Inconvenients :

- S'ha d'instal·lar en un lloc on hagi radiació solar.
-  menor rendiment.
- La seva instal·lació ha de ser en zones on la radiació solar sigui majoritària, diària i anualment.

dilluns, 29 de maig de 2017

Central eòlica

 1. Què és una central eòlica?

És una central on la producció de l'energia elèctrica s'aconsegueix a partir de la força del vent, mitjançant aerogeneradors que aprofiten els corrents d'aire.

El principal problema dels parcs eòlics és la incertesa respecte a la disponibilitat de vent quan es necessita. Això implica que l'energia eòlica no pot ser utilitzada com a font d'energia única i que hagi de rebre sempre el recolzament d'altres fonts energètiques amb més capacitat de regulació (tèrmiques, nuclears, hidroelèctriques, etc.).

El principal problema dels parcs eòlics és la incertesa respecte a la disponibilitat de vent quan es necessita. Això implica que l'energia eòlica no pot ser utilitzada com a font d'energia única i que hagi de rebre sempre Avantatges i Inconvenients:

- Avantatges:

Es una energia renovable.
És una energia neta, que no genera residus.
És molt fàcil d’obtenir.
Una sola persona pot controlar el parc eòlic.

- Inconvenients:

L’espai que requereix la seva instal·lació.
La mort d’aus, encara que estudis recents indiquen que aquestes s’habituen aviat als rotors eòlics.
El manteniment dels aerogeneradors.
La falta de continuitat en el subministrament elèctric.

- L'aerogenerador:

Un aerogenerador és un generador d'electricitat activat per l'acció del vent. El vent mou l'hèlix i a través d'un sistema mecànic d'engranatges fa girar el rotor (part giratòria d'una màquina) d'un generador, que produeix el corrent elèctric.

GRANS CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES

GRANS CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES


YANG TSE:

a presa de les Tres Gorges és una presa hidroelèctrica amb l'embassament a la vall del riu Iang-Tsé, a la ciutat de Sandouping, ubicada en el districte de Yiling, Yichang, província de Hubei, a la Xina. Aquesta presa conté la central de producció d'energia elèctrica més gran del món en termes de capacitat instal·lada (22.500 MW) i en generació anual d'energia, generant 83,7 TWh el 2013 i 98,8 TWh en 2014, mentre que la generació anual d'energia de la presa d'Itaipú del Brasil i Paraguai va ser de 98,6 TWh el 2013 i 87,8 en 2014.

dijous, 11 de maig de 2017

CENTRALS HIDRÒELECTRIQUES

Es basen en l’aprofitament de l’energia de l’aigua que transporten els rius per convertir-la en energia elèctrica, utilitzant turbines acoblades als alternadors.
Transformacions d’energia que es realitzen en aquest tipus de centrals:
Les centrals que aprofiten l’energia cinètica de l’aigua són les centrals d’aigua fluent o aigua corrent. Les que aprofiten l’energia potencial són les centrals amb regulació o aigua embassada.

*Centrals d’aigua fluent: Es construeixen en llocs en què l’energia hidràulica pot utilitzar-se directament per accionar les turbines. Centrals de poc rendiment, ja que no es pot regular el cabal del riu i pot ser molt irregular segons l’època de l’any.


*Centrals d’aigua embassada: S’acumula l’aigua en un llac artificial o pantà, que podrà aprofitar la central en funció de les necessitats d’energia elèctrica.
TIPUS MINI CENTRALS I GRANS CENTRALS :